تاریخ 26 فیبروی سال 2015 یک ملاقات سرکنسول فدراسیف روسیه آقای کعبه یف با رهبری اتحادیه اجتماعی جوانان آریانا برگزار شده بود. در این ملاقات آنها در مورد مسائل مختلف روابط بین روسیه و افغانستان از جمله جنبه های تاریخی آن صبحت کردند. رهبران اتحادیه جوانان قصد خود را برای همکاری فعال با ماموریت دیپلماتیک روسیه در امور توزیع زبان روسی در شمال افغانستان، تبلیغات آموزش روسیه، ارزش های اجتماعی و سیاسی روسیه و همچنین سیاست کشور ما در افغانستان، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ابراز کرده اند. در اخر این ملاقات طرفین در باره همکاری بیشتر قرار گذاشتنذ.