به ناریخ 22 می سال 2016 دیپلمات های جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه، با آقای "افضل حدید" ریس شورای ولایتی، "آقای هاشم عظیمی" معاون شورای ولایتی وآقای "عبدالرحمان افغان" مسوول فابریکه کود و برق دیدار نمودند. 

نماینده گان افغان پیشنهاد را مبنی بر نوسازی  فابریکه کود و برق، که قبلا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده بود، ارایه کردند و پیرامون همکاری طرف روسیه در رابطه به این موضوع اجتماعی، ابراز امیدواری نمودند.

نماینده گان روسیه، نیز خاطر نشان نمودند که این مسئله در واقع یک مسئله مهم برای توسعه بخش کشاورزی  اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان  بشمار میرود، اما حل این سوال امر آسان نیست، بلکه نیاز به برسی متخصصین و کارشناسان در این عرصه دارد.