به تاریخ 16 سپتامبر سال 2016  در جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف، رای گیری زودهنگام برای انتخاب نمایندگان دومای دولتی مجلس هفتم فدرال فدراتیف روسیه برگزار گردید.

( حوزه انتخابات  8025 ، نیژنی نووگورود حوزه انتخاباتی تک دستور  129 )

این رای گیری با حضور شهروندان روسیه در شمال افغانستان، نمایندگان محافل تجاری، و همچنان کارمندان جنرال قنسولگری برگزار شد.

رای گیری مطابق با نورم قوانین روسیه صورت گرفت. در طول رای گیری توسط کمیسیون انتخابات هیچ نوع نقض مشاهده نگردید.