به تاریخ 29 سپتامبر سال 2016  محترم جنرال قنسول فدراتیف روسیه آقای "دیمتری الکساندرویچ" با محترم جنرال قنسول آلمان آقای "کلینکه" در جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم مزار شریف دیدار و گفتگو نمود.    دیپلمات ها مسائل کلیدی، چون تامین امنیت در افغانستان، روابط دوجانبه روسیه و جرمنی با افغانستان، امکان همکاری های دو کشور را با افغانستان و سایر موضوعات داغ روز را مورد بحث قرار دادند.

دیپلمات روسی، موقف جدید همکار خود را مبارک باد گفته، وآرزوی موفقیت در امور کاری اش را نمود.

طرفین توافق مبنی بر دایر نمودن چنین جلسات به صورت دوره ای را نمودند، تا باشد طی چنین جلسات،  ارضیابی های یکدیگر را پیرامون وضعیت افغانستان با همدیگر شریک سازند.