جنرال قنسولگری روسیه مقیم مزار شریف یک دفتر روابط بین المللی دولتی است که در منطقه قنسولی خود
(ولایات بغلان، بدخشان، بلخ، جوزجان، کندز، سمنگان، سرپل، تخار، فاریاب) به نمایندگی از فدراسیون روسیه
اجرای فعالیت خود مینماید. اهداف اصلی و توابع آن عبارتند از:

کمک و مساعدت در حمایت از حقوق و منافع شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه؛

ترویج روابط تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بین روسیه و افغانستان؛

گسترش نمودن اطلاعات رسمی در مورد سیاست های داخلی و خارجی روسیه، زندگی اجتماعی و اقتصادی
و فرهنگی آن در منطقه قنسولی جنرال قنسولگری؛

اجرای خدمات ویزه در مطابق با قانون روسیه؛

تایید و تصدیق اسناد رسمی، اعتبار سنجی از اسناد؛

آماده ساختن بازدیدها از هیئت های رسمی بین روسیه و افغانستان