معلومات عمومی در باره شهروندی روسیه

در حال حاضر، بدست آوردن شهروندی روسیه توسط قانون فدرال № 62 مورخ 31 مه سال 2002 "در باره شهروندی فدراسیون روسیه" تنظیم میشود.

مطابق بخش چهارم ماده 33 قانون فدرال ذکر شده لیست مدارک مورد نیاز برای بدست آوردن شهروندی روسیه توسط مقررات مربوط به بررسی موضوع شهروندی فدراسیون روسیه تصویب شده توسط فرمان ریاست جمهوری 1325№ مورخ 2002/11/14 تعیین میشود.

  1. شرط اساسی برای بدست آوردن شهروندی روسیه اقامت متقاضی در قلمرو فدراسیون روسیه است. مطابق بخش 1 ماده 14 قانون فدرال شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی که سن هیجده سال رسیده اند بدون رعایت این مقررات برای بدست آوردن شهروندی روسیه میتوانند به ماموریت های دیپلماتیک و موسسات قنسولی فدراسیون روسیه مراجعه نمایند:

الف: شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی که حداقل یکی از والدین آنها دارای شهروندی روسیه و ساکن قلمرو فدراسیون روسیه هستند.

ب: شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی که شهروندی اتحاد جماهیر شوروی داشتند، در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق زندگی می کردند و می کنند، و شهروندی این کشورها را بدست ناوردند و به این خاطر بدون شهروندی میمانند.

برای بدست آوردن شهروندی روسیه شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی باید ترک شهروندی موجود خود کنند.

دلایل دیگر برای بدست آوردن شهروندی روسیه برای شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی مقیم خارج از فدراسیون روسیه، قانون فدرال در نظر نمیگیرد.