بتاریخ 2 نومبر سال 2016 آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول روسیه به همراه رسای اتاق تجارت ولایت بلخ و تعدادی از تجرای محلی از نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی در شهر مزار شریف بازدید کرد.

نمایندگان طرف افغانی همکاران روسی خودرا برای شرکت نمودن در این نمایشگاه در سال آینده دعوت کردند.