بتاریخ 26 اکتبر سال 2015 آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول روسیه با رهبری پهنتون "رهنورد" یکی از بزرگترین پهنتونهای در شمال افغانستان دیدار نمود. در این دیدار پیرامون امکانات همکاری بین جنرال قنسولگری و پهنتون "رهنورد"، پتانسیل برای برقراری روابط بین موسسات تحصیلات عالی دو کشور و امکانات تبادل محصلین بین این پهنتون و پهنتونهای مربوطه روسیه بحث گردید. نمایندگان پهنتون نیز آمادگی خود را برای استخدام استادان روسیه اظهار کردند.

دو طرف موافقت کرده اند تا تماس های کاری را به طور منظم حفظ کنند.