بتاریخ 20 سپتامبر سال 2015 آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول روسیه با مدیر کل کانال تلویزیونی "آرزو" داکتر تجیب پیکان دیدار نمود. در این دیدار مسائل مربوط به وضعیت کنونی در افغانستان، مرحله جاری روابط روسیه و افغانستان و چشم انداز احتمالی گسترش آن مورد بحث قرار گرفت. داکتر پیکان در باره کار شرکت رادیوتلویزیونی "آرزو"، خط مشی، ساختار و برنامه های آینده آن صحبت کرد. به ویژه، خواستار همکاری کامل با همتایان روسی اظهار نمود. رئیس شرکت "آرزو" گفت که این کانال از جمله پنج محبوب ترین کانال های تلویزیونی در افغانستان است، و آن را نه تنها در افغانستان بلکه هم در خارج از آن تاماشا میکنند.

طرفین موافقت کرده اند تا با هدف افزایش همکاری بین روزنامه نگاران افغانی و روسی تماس های کاری را حفظ کنند.