بمنظور کمک به تعلیم و تربیه کادر های ملی دارای تحصیلات عالی مسلکی جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف شروع پذیرش اتباع افغانی که در حوزه قنسولی آن جنرال قنسولگری (نه ولایت شمال) زندگی میکنند برای تحصیل در موسسات تحصیلات عالی دولتی روسیه در چوکات بورسیه تحصیلی دولتی اعلان میکند.

اتباع خارجی مقیم افغانستان که تابعیت دیگر کشور ها را دارند، از این بورسیه ها استفاده کرده نمیتوانند.

متقاضیان تحصیل حق دارند تا الی شش موسسه تحصیلی یعنی حد اکثر دو دو موسسه در هر زون فدرال روسیه و در شهر های مسکو و سانکت پتربورگ را انتخاب نمایند.

برای متقاضیان تحصیل اکیدأ توسیه میگردد که ثبت و راجستر در سیستم الکترونیکی RUSSIA.STUDY صورت میگیرد. تمام معلومات مورد ضرورت، منجمله تحصیلات قدم به قدم، فهرست اسناد، مقررات خانه پری فورمه درخواستی و همچنان لست رشته ها و موسسات تحصیلات عالی روسیه در این سایت جابجا و قابل دریافت میباشد. استفاده از امکانات RUSSIA.STUDY بدون وابستگی به محل اقامات، اسناد را در اختیار متقاضیان گذاشته، از ضیاع وقت و پول جلوگیری کرده و نتایج بررسی را بموقع آن از طریق ایمیل آدرس ها و تلفون های متقاضیان در اختیار آنها قرار میدهد.

متقاضیان تحصیل باید خود را در سایت فوق الذکر الی 25 فبروری سال جاری میلادی ثبت و راجستر نمایند.

اسنادیکه در مغایرت با شرایط اعلام شده تهیه گردیده و یا ترجمه آنها رسمآ ثبت نشده باشد و همچنان بعد از تاریخ معینه ارسال میشود، جنرال قنسولگری برای بررسی پذیرفته نمیکند.

حسب قوانین نافذه روسیه، مدد معاش از بودجه اختصاصی موسسات تحصیلی بدون با در نظر داشت موفقیت ها در بورس برای محصلین خارجی طی دوران تحصیل پرداخت گردیده و همچنان امکانات زندگی در لیلیه های موسسات طبق شرایط معینه برای اتباع روسیه برای آنها نیز فراهم میشود.

انتخاب نهایی محصلین خارجی از سوی وزارت تحصیلات و علوم روسیه با اشتراک موسسات تحصیلات عالی این کشور مندرج فورمه در خواستی متقاضیان صورت میگیرد.

قابل یادآوری است که تمام محصلین باید پاسپورت های ما مدت اعتبار حد اقل یک و نیم سال سر از تاریخ آغاز دروس داسته باشد.

مصارف ترانسپورتی اتباع خارجی الی محل تحصیل، تهیه داوطلبانه بیمه نامه صحی و سایر مصارف از حساب خود نامزدان تحصیل پرداخته میگردد.

اتباع خارجی که برای دریافت بورسیه های دولتی روسیه انتخاب نمیشود، میتوانند در بخش خصوصی موسسات تحصیلات عالی روسیه یعنی در بدل پرداخت فیس به تحصیل خویش بپردازند.