قدم 1:

قدم 2:

قدم 3:

قدم 4:

قدم 5:

خانه پوری کنید برابر سمپل

قدم 6:

ایمیل تان چک کنید

قدم 7:

قدم 8:

قدم 9:

خانه پوری کنید برابر سمپل

قدم 10:

Application کلیک کنید

فدم 11:

خانه پوری کنید برابر سمپل

قدم 12:

عکس تان را برابر سمپل آپلود کنید

 

قدم 13:

باز هم Application کلیک کنید

قدم 14:

کاپی پاشپورت، کاپی فورم صحی، کاپی تصدیق عدم HIV، کاپی شهادتنامه و نمرات آن به زبان روسی ترجمه شده آتچ کنید برابر سمپل

قدم 15:

برای تکمیل کردن Submit Application حتما کلیک کنید