به تاریخ 5 می سال 2016 در جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف محفل با حضور، سران و کارمندان ماموریت های دیپلماتیک کشورها، مقیم مزار شریف و همچنان کارمندان ریاست امور خارجه ولایت بلخ، برگزار گردید.

در این محفل از اهمیت همیشگی پیروزی مردم شوروی بر فاشیسم یادآوری صورت گرفت.و اشتراک کننده گان تاکید نمودند که در شرایط مدرن اهمیت این رویداد افزایش یافته است، هرچند که در دنیای مدرن نیروی دوباره ظاهر شده و خواستار جنگ تمام عیار علیه بشریت است.