جهت طی مراحل ویزه در قنسولگری روسیه در افغانستان ، شهر وندان افغانی اسناد ذیل را با خود داشته باشند:

الف:  هدف سفر شخصی:

- پاسپورت با میعاد اعتبار بالاتر از میعاد ویزه سه ماه

- اصل دعوت نامه که توسط خدمات فدرالی اسکان روسیه در خاک روسیه صادر شده باشد

- کاپی پاسپورت شخص دعوت کننده

- ضمانت خط از جانب دعوت کننده با درج توضیحات دقیق هدف سفر یا درج حتمی پذیرش مصارفات تامینات پزشکی ، خروج بموقع از خاک روسیه وغیره.

- خانه پری انکت به زبان روسی " انگلیسی " با فوتو به اندازه 3 x4

- کاپی صفحه پاسپورت که در آن معلومات " نام خانواده گی ، نام ، نام پدر ، تاریخ و محل تولد " نمبر پاسپورت دیده شود

- اصل اسناد تصدیق کننده هدف سفر در روسیه (وثیقه شرعیه صادر شده از طریق ریاست محکمه و تصدیق شده در وزارت امور خارجه ج.ا.ا. که روابط خانوادگی را بین شخص دعوت کننده و دعوت شده تصدیق مینماید)

ب:  هدف سفر تجارتی:

- پاسپورت با میعاد اعتبار بالاتر از میعاد ویزه سه ماه

- اصل دعوت نامه که توسط خدمات فدرالی اسکان روسیه در خاک روسیه صادر شده باشد

- ضمانت خط از شرکت دعوت کننده با درج توضیحات دقیق هدف سفر ( نوعیت فعالیت تجارتی در روسیه ، کاپی قرار داد ها میان موسسات روسی و شرکت افغانی که قبول کننده ویزه ارایه میدارد ) یا درج حتمی پذیرش مصارفات تامینات پزشکی ، خروج بموقع از خاک روسیه وغیره.

- کاپی اسناد صادر شده توسط ریاست خدمات مالیاتی فدرال فدراتیف روسیه که نشان دهنده فعالیتهای مشروع شرکت میزبان روسیه میباشد:

صدور گواهینامه از راجستر اشخاص حقوقی در ثبت و نام دولت متحد

گواهینامه راجستر دولتی شخص حقوقی

گواهینامه از راجستر شرکت روسی در اداره مالیاتی در موقعیت واقع شده در فدراتیف روسیه

- کاپی از مجوز فعالیتهای تجارتی شرکت افغانی

پ : هدف سفر " تحصیل "

- تصدیق نامه موسسه تحصیلی در مورد پذیرش محصل خارجی ( کاپی قرار داد با موسسه تحصیلی )

- اصل دعوتنامه پهنتون که باید از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه فدراتیف روسیه در ولایتی که پهنتون در آن قرار دارد صادر شود. در ولایاتی که در انان نمایندگی وزارت امور خارجه فدراتیف روسیه وجود ندارد دعوتنامه پهنتون باید در ادارات رسمی یا در نمایندگی وزارت امور داخله همین ولایت تصدیق شود.

اصل شهادتنامه و نمرات سه ساله تصدیق شده در وزارت امور خارجه ج.ا.ا.

تصدیق صحی در مورد عدم موجودیت ویروس HIV نزد نامزدان و عدم ابتلای انها به مریضی ایدز.

- کاپی تصدیق پرداخت پول تحصیلی به پهنتون

- کاپی پاسپورت

ت : هدف سفر " کار"

- پاسپورت با میعاد اعتبار بالاتر از میعاد ویزه سه ماه

- اصل دعوت نامه که توسط خدمات فدرالی اسکان روسیه در خاک روسیه صادر شده باشد

- اصل اسناد تصدیق کننده هدف سفر در روسیه

ث :  هدف سفر " ترانزیت "

- ویزه معتبر کشور مورد نظر ، تکت " هوایی و یا خط آهن " دخولی به کشور مورد نظر با درج تاریخ خروج از روسیه ، مدت اعتبار ویزه ترانزیت در خاک روسیه 72 ساعت میباشد.

- مکتوب ارگان پزشکی در مورد پذیرش شهروند جهت پیشبرد کورس تداوی

ج: هدف سفر "توریزم":

-سند تصدیق پذیرش توریست های خارجی از طرف شرکت توریستی روسیه، که در زمینه توریزم بین المللی فعالیت خودرا انجام مینماید، و در رجستری واحد فدرالی ثبت شده است و دارای نمبر رجستری اختصاص داده از طرف آژانس فدرالی در امور توریستی است؛

-نسخه اصلی قرارداد ارائه خدمات توریستی با تذکر معلومات شهروند خارجی، مدت اقامت در روسیه (تاریخ ورود و خروج)، نام شرکت میزبان توریستی روسیه ، لیست خدمات، تصدیق شده توسط امضا و مهر رسمی شرکت توریستی.

تکت با تاریخ های تاییدی ورود و خروج از روسیه. 

در صورت ارائه اسناد فوق شهروندان افغانستان که داخل روسیه فدراتیف میشوند گفتگو صورت میگیرد . در صورتیکه مسئولین بخش قنسولی که مکلفیت پذیرش اسناد را دارند صدور ویزه را میتواند رد نماید و طبق قوانین جهانی در مورد خدمات قنسولی مکلفیت ندارند که در زمینه رد ویزه توضیحات بدهند در صورتیکه مبنی بر اجرای ویزه شهروندان افغانستان جهت دخول به خاک روسیه تصمیم مثبت گرفته میشود ، برای وی حقوق و مکلفیت هایش در صورت رد مرز از روسیه روشنی انداخته میشود.

پرداخت عواید قنسولی و مصارفات عملی طبق " لایحه عواید قنسولی و مصارفات عملی " در زمان تسلیم دهی اسناد و مدارک انجام میگیرد. در صورتیکه فیصله بر رد صدور ویزه جهت دخول به خاک روسیه گرفته میشود عواید قنسولی و مصارفات عملی باز پرداخت نمی شود.

برسی مجدد مدارک و اسناد عین معمول اجرا میشود.

سر قنسولگری فدراتیف به آگاهی می رساند که افغانستان کشور خطرناک از نگاه سفر بوده و بدین مناسبت مسئولین خدمات قنسلی خیلی جدی در مورد پرابلم مبارزه با سفر غیر قانونی اتخاذ مینماید.