طبق قانون مدنی روسیه به قانون روسیه درمورد دفتر اسناد رسمی

لایحه قنسولی و سایر قوانین مسئولین خدمات قنسولی صلاحیت دارند:

- تائید معاهدات ( قرار داد ها ، وصیت نامه ها ، اعتبار نامه ها وغیره ) علاوه از آن تائید سلب و تضمین منازل رهایشی که در روسیه موقعیت دارند.

- تصدیق و تائید کاپی مدارک و نقل آنها

- تصدیق امضأ در مدارک

- تصدیق و تائید بر گردان مدارک از یک زبان به زبان دیگر

- تصدیق حقیقی موجودیت شهروند از زنده بودنش

- تصدیق حقیقی موجودیت شهروند در محل خاص

- تصدیق چهره شهروند با فوتوی که در آن به تصویر کشانیده شده است

- تصدیق زمان تحویل دهی مدارک

- اجرای لوایح اجرائیوی

بخاطر اجرای فعالیت های مدرکی ( اسناد ) طبق قوانین جاری روسیه عواید و حق الزحمه وضع میگردد.