15  فیبروری سال 2015 در سر قنسولگری فدراتیف روسیه در مزار شریف ضیافت مجللی بمناسبت روز کارمند دیپلوماتیک فدراتیف روسیه تدویر یافت که در آن نمایندگان وزارت خارجه افغانستان در ولایت بلخ ،موسسات دیپلوماتیکی سازمان های خارجی مقیم ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند.

جنرال قنسول روسیه دمیتری کعبع یف طی سخنرانی در مقابل مهمانان از تاریخجه صفحات پر افتخار دیپلوسی روسیه و نقش دیپلومات های روسی جهت ارتقا و پیشبرد منافع ملی کشور و همچنان پشتبانی از صلح و ثبات جهانی یاد آوری نمود.

دیمتری الکساندرویچ کابایوف همچنان از باورمندی خویش پیرامون همکاری های موسسات دیپلوماتیک که به یک عنعنه بخش قنسولی محلی تبدیل شود ابراز نظر کرد.

با استفاده از موقع د.ا. کابایوف منحیث مسئول رهبری تاسیسات قنسولی روسیه به موسسات دیچلوماتیکی محلی معرفی شد.