نزدهم فیبروری 2015 دیپلومات های قنسولگری فدراتیف روسیه در مزار شریف در محفل تسلیم دهی قوماندانی نیرو های حافظ صالح بین المللی جهت آموزش مشوره دهی و همکاری " شمال " ( (TAACNord از جنرال آلمانی خارولد گانته به هموطن دیگرش جنرال اندریاس هتی من اشتراک ورزیده اند .

در محفل نمایندگان قوماندانی های نظامی اردوی ملی افغانستان و نیرو های بین المللی ، ادارات ولایت بلخ و همچنان موسسات قنسولی مقیم شهر مزار شریف نیز اشتراک ورزیده بودند.