به تاریخ 9 فبروری سال 2017، محفل با شکوه به مناسبت روز کارگر دیپلماتک برگزار گردید. در این محفل روسای ماموریت های دیپلماتیک محلی، کارمندان ریاست نماندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ولایت بلخ و دفاتر سازمان ملل متحد مقیم افغانستان حضور داشتند.

جنرال قنسول فدراتیف روسیه در سخنرانی خویش از دستاوردهای دیپلماسی روسیه و مسیر تاریخی با شکوه آن یادآور گردید و در این محفل برای دستیابی به یک صلح جامع در افغانستان تاکید شد.