به تاریخ 18 مارچ سال 2017، برای اولین بارمحفل افتتاح اولین کورسهای زبان روسی در شمال افغانستان برگزار گردید. این مراسم با حضور آقای اخلاص رئیس انجمن توسعه جوانان افغان، آقای حیدری معاون انجمن توسعه جوانان افغان، آقای نیکراساو رئیس مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل، و آقای دمتری کعبه یف جنرال قنسول فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف برگزار گردید.

سخنرانان این محفل از اهمیت افتتاح کورس های زبان روسی ابراز امیدواری کرده گفتند، که این اولین گام در تجدید حیات برای مطالعه و انتشار  زبان روسی در منطقه حساب میشود و برای ترویج فرهنگ و آموزش دروس روسی در جامعه افغانستان وعده همکاری نمودند.