بتاریخ 11 جون سال 2015 در جنرال قنسولگری روسیه در مزار شریف ضیافت باشکوه به مناسبت روز ملی روسیه، که رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم شمال افغانستان و نمایندگان جامعه محلی در آن حضور داشتند ترتیب داده شد. در طی مراسم افتتاحیه ضمن سخنرانی خود جنرال قنسول با به پیشرفت های که فدراسیون روسیه در دوره پس از فروپاشی انحاد جماهیر شوروی در ایجاد دولت دموکراتیک جدید بدست آمده اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، کشور ما یکی از بازیکنان مهم سیاسی در جهان است که از آن باید حساب برد و منافع آن نمی توان نادیده گرفت.