بتاریخ 20 سپتامبر سال 2015 آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول روسیه با اوله دیل جنرال قنسول جدید آلمان در مزار شریف  دیدار نمود. در این دیدار تبدل نظر در باره وضعیت کنونی در افغانستان و راه های ممکن حل و فصل مناقشه افغانی صورت گرفت. طرفین خواستار همکاری های بیشتر در این زمینه اظهار کردند. دیپلمات روسی ابتدای ماموریت در افغانستان به همتای آلمانی خود تبریک گفته موفقیتها در کسب و کار به او آرزو نمود و ابراز اطمینان کرد که نیروهای آلمانی در شمال کشور سهم شایسته در تثبیت وضعیت و تسکین تهدید تروریستی ادا خواهند کرد.

دیپلماتها موافقت کرده اند تا تماس های کاری را حفظ کنند.